OPR

OPR

De ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers vanuit de ouder/leerlinggeleding en voor de andere helft uit vertegenwoordigers namens de personeelsgeleding van de scholen. Niet alleen MR-leden uit de aangesloten scholen kunnen zitting nemen in de OPR. Leden kunnen ook van buiten deze raden komen maar moeten wel ouder, leerling of medewerker zijn op een van de scholen van het samenwerkingsverband en door hun MR worden afgevaardigd.

De OPR heeft instemmingsrecht ten aanzien van het Ondersteuningsplan. Daarnaast vervult de OPR binnen ons samenwerkingsverband een rol als klankbordgroep voor de directie.

 

Het bestuur van de OPR

Mw. M. van Dijk (personeelsgeleding)
Dhr. S. Verbree (oudergeleding)

 

Vergaderdata schooljaar 2020-2021

  • dinsdag 15 september 2020 – bestuur OPR
  • maandag 28 september 2020 – OPR
  • maandag 2 november 2020 – bestuur OPR
  • maandag 16 november 2020 – OPR
  • maandag 1 maart 2021– bestuur OPR
  • maandag 15 maart 2021 – OPR
  • maandag 17 mei 2021 – bestuur OPR
  • maandag 31 mei 2021 – OPR

Verslagen OPR

Jaarverslag 2017-2018
Jaarverslag 2016-2017
Jaarverslag 2015-2016
Jaarverslag 2014-2015
Jaarverslag 2013-2014