OPR

OPR

De ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers vanuit de ouder/leerlinggeleding en voor de andere helft uit vertegenwoordigers namens de personeelsgeleding van de scholen. Niet alleen MR-leden uit de aangesloten scholen kunnen zitting nemen in de OPR. Leden kunnen ook van buiten deze raden komen maar moeten wel ouder, leerling of medewerker zijn op een van de scholen van het samenwerkingsverband en door hun MR worden afgevaardigd.

De OPR heeft instemmingsrecht ten aanzien van het Ondersteuningsplan. Daarnaast vervult de OPR binnen ons samenwerkingsverband een rol als klankbordgroep voor de directie.

 

Het bestuur van de OPR

Mw. M. van Dijk (personeelsgeleding)
Dhr. S. Verbree (oudergeleding)

 

Vergaderdata schooljaar 2019-2020

  • maandag 4 november 2019 – bestuur OPR
  • maandag 18 november 2019 – OPR
  • maandag 24 februari 2020 – bestuur OPR
  • maandag 9 maart 2020 – OPR
  • maandag 11 mei 2020 – bestuur OPR
  • maandag 25 mei 2020 – OPR

Verslagen OPR

Jaarverslag 2017-2018
Jaarverslag 2016-2017
Jaarverslag 2015-2016
Jaarverslag 2014-2015
Jaarverslag 2013-2014