OPR

OPR

De ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers vanuit de ouder/leerlinggeleding en voor de andere helft uit vertegenwoordigers namens de personeelsgeleding van de scholen. Niet alleen MR-leden uit de aangesloten scholen kunnen zitting nemen in de OPR. Leden kunnen ook van buiten deze raden komen maar moeten wel ouder, leerling of medewerker zijn op een van de scholen van het samenwerkingsverband en door hun MR worden afgevaardigd.

De OPR heeft instemmingsrecht ten aanzien van het Ondersteuningsplan. Daarnaast vervult de OPR binnen ons samenwerkingsverband een rol als klankbordgroep voor de directie.

 

Het bestuur van de OPR

Mw. D. van Doorn (personeelsgeleding) – voorzitter
Dhr. S. Verbree (oudergeleding)
Mw. K. Koelman (personeelsgeleding)

Vergaderdata schooljaar 2022-2023

  • maandag 12 september 2022 – bestuur OPR
  • maandag 26 september 2022 – OPR
  • maandag 31 oktober 2022 – bestuur OPR
  • maandag 14 november 2022 – OPR
  • maandag 20 februari 2023– bestuur OPR
  • maandag 13 maart 2023 – OPR
  • maandag 22 mei 2023 – bestuur OPR
  • maandag 5 juni 2023 – OPR

Verslagen OPR

Jaarverslag 2021-2022
Jaarverslag 2020-2021
Jaarverslag 2019-2020
Jaarverslag 2018-2019
Jaarverslag 2017-2018
Jaarverslag 2016-2017
Jaarverslag 2015-2016
Jaarverslag 2014-2015
Jaarverslag 2013-2014