(Hoog)begaafdheid

(Hoog)begaafdheid

Binnen ons samenwerkingsverband willen we iedere jongere een zo passend mogelijke onderwijsplek bieden. Ook voor begaafde leerlingen is het belangrijk dat zij gezien worden en dat hen passend onderwijs geboden wordt. Het ministerie van OCW heeft ter ondersteuning hiervoor de subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen PO en VO’ ingesteld. Wij hebben hiervoor een aanvraag gedaan en deze loopt tot en met 2022.

We werken rondom (hoog)begaafdheid aan de volgende drie thema’s:
* Het vergroten van de expertise en het bevorderen van kennisdeling
* De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs
* Het uitbreiden van het aanbod voor begaafde leerlingen

Het vergroten van de expertise en het bevorderen van kennisdeling
Binnen ons Expertisecentrum is het Steunpunt Hoogbegaafdheid (HB) opgezet. Twee medewerkers van ons Expertisecentrum zijn geschoold op dit gebied. Zij ondersteunen hun collega’s binnen het Expertisecentrum en binnen de scholen bij vragen.

Daarnaast is er een Kennisnetwerk Hoogbegaafdheid. Hier zijn docenten en zorgfunctionarissen van dertien schoollocaties bij aangesloten. Naast bijeenkomsten waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld, is er ook een eigen bibliotheek met relevante informatie door en voor hen opgezet.
Thema’s die in de kennisnetbijeenkomsten worden besproken zijn ondermeer: wat is hoogbegaafdheid, hoogbegaafde leerlingen in de school en signaleren (van hoogbegaafdheid). Er is ook ruimte voor intervisie.

Jaarlijks wordt er ook een kennisplatform georganiseerd met een thema rondom hoogbegaafdheid. Deze bijeenkomst is voor medewerkers van al onze scholen en voor externen.

Ons Steunpunt HB werkt samen met de Kennisgroep hoogbegaafdheid in het basisonderwijs in Friesland.

De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs
Hiervoor is vanuit de vier Friese samenwerkingsverbanden PO en VO een werkgroep opgericht. Vanuit ons samenwerkingsverband zitten de consulenten van ons Expertisecentrum in deze werkgroep. In deze werkgroep wordt struikelblokken gesignaleerd en wordt gezocht naar oplossingen voor mooie overgangen.

De gezamenlijke afspraak is dat bij individuele vragen over de overstap naar het VO de basisschool contact zoekt met het samenwerkingsverband PO. Als het nodig is kan dit samenwerkingsverband (via de werkgroep) contact zoeken met onze consulenten. Het is belangrijk dat de samenwerkingsverbanden vroeg worden ingeschakeld. Het samenwerkingsverband PO vraagt voor de zomervakantie bij de basisschool of er een passende plek gevonden is. Een VO-school kan bij vragen rondom een aanmelding van een (hoog)begaafde leerling ook altijd contact zoeken met ons Expertisecentrum.

Het uitbreiden van het aanbod voor begaafde leerlingen
Het laatste onderdeel is het opzetten van onderwijszorgarrangementen voor (hoog)begaafde leerlingen met een duidelijke extra ondersteuningsbehoefte. Een deel van de subsidie wordt daarom ook ingezet binnen het Innovatiebudget van ons samenwerkingsverband. Scholen die een groeps-onderwijszorgaanbod voor deze doelgroep willen ontwikkelen, hebben een aanvraag gedaan.