OPDC

OPDC

Soms is het voor een leerling tijdelijk niet mogelijk onderwijs te volgen op een reguliere school, ook niet met extra ondersteuning geboden binnen de eigen school. Voor deze leerlingen kan worden gekozen voor het volgen van een tijdelijk traject in het OPDC (OrthoPedagogisch Didactisch Centrum).

Het OPDC van het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard

Binnen het OPDC kan optimaal ingespeeld worden op de individuele begeleidingsbehoefte van de jongere. De verblijfsduur in het OPDC varieert.  Het doel is om de leerlingen zoveel en zo snel mogelijk weer terug te laten keren, in principe naar de eigen school, maar soms ook naar een andere VO school, het MBO of het VSO. Na afloop van het verblijf op het OPDC kan de jongere nog een periode begeleid worden vanuit het OPDC om de slagingskans van de plaatsing te optimaliseren en school te ondersteunen bij de begeleiding van de jongere.

Het OPDC speelt binnen het samenwerkingsverband een belangrijke rol bij:

  • Het ondersteunen van de scholen door de tijdelijke opvang van jongeren die binnen de school moeizaam functioneren.
  • Het verduidelijken van de ondersteuningsbehoefte en het geven van handelingsadviezen aan de leerling, de ouders en de school.
  • Het voorkomen van voortijdige schooluitval door jongeren tijdelijk op te vangen en weer een onderwijsperspectief te bieden.
  • Het beperken van de instroom in het VSO van jongeren.
  • Het voorkomen dan wel beëindigen van thuiszittersproblematiek van jongeren.
  • Het OPDC kan een schakelfunctie vervullen voor jongeren die vanuit het residentieel onderwijs, geheel of gedeeltelijk, teruggeschakeld kunnen worden naar het regulier voortgezet onderwijs. Op deze manier kan een dergelijke route verantwoord en goed gedoseerd worden ingericht, zodat de succeskans beduidend groter is.

Binnen het OPDC zijn drie trajecten:

Back UP: leerlingen die vastlopen op school en binnen het OPDC in een schoolse setting toewerken aan terugkeer naar de school van herkomst in 6 tot 12 weken.
Time OUT: leerlingen die geschorst of verwijderd zijn van school kunnen maximaal vier weken in de Time OUT verblijven met als doelen: rust creëren voor alle partijen, schoolwerk door laten lopen en het herstel van de relatie leerling-school vormgeven.
Start UP: leerlingen die langer dan vier weken (on)geoorloofd thuiszitten en die zo lang als nodig extra on-dersteuning nodig hebben om weer naar de eigen of naar een andere school te kunnen gaan.

 

Het OPDC van het samenwerkingsverband is gevestigd in Leeuwarden, op de Melkemastate 29.

In de INFORMATIEBROCHURE OPDC kunt u meer informatie lezen over de gang van zaken binnen het OPDC.

Als u een kijkje wilt nemen in de lokalen van ons OPDC, kunt u op deze link klikken voor een digitale rondleiding.