Aanpak thuiszitters

Aanpak thuiszitters

Het samenwerkingsverband streeft naar een actieve en integrale aanpak thuiszitters. Samenwerking van gemeenten, het primair en voortgezet onderwijs en het MBO is hierin noodzakelijk. De thuiszitters (actie)tafels worden georganiseerd in de drie RMC-regio’s. In deze drie regio’s is cyclisch overleg over de gezamenlijke aanpak van onderwijs en gemeenten. Dit is uitgewerkt in een provinciaal Protocol Thuiszitters. In de regio Fryslân-Noard is dit verder uitgewerkt in het Werkproces-THUISZITTERS-Friesland-Noord. Daarnaast wordt in onze regio gewerkt met het Verzuimprotocol (werkproces en een praktische handleiding).

Doelstelling aanpak thuiszitters

Thuiszittende leerlingen zitten binnen drie maanden na melding bij het samenwerkingsverband en leerplicht in een onderwijs, onderwijszorg of zorgtraject met als doel: (volledige) terugkeer naar het onderwijs. Naast de focus op de actuele thuiszitters is de preventie van thuiszitten een belangrijk onderdeel.
Er wordt gesproken van thuiszitters bij relatief verzuim (afwezig zonder geldige reden) waarbij sprake is van een aaneengesloten periode van verzuim van vier weken of langer. Ook bij jongeren die niet staan ingeschreven op een school (absoluut verzuim) spreken we van thuiszitters.

Speerpunten 2018-2022

Voor de komende periode zijn dit de gezamenlijke speerpunten van het samenwerkingsverband en de gemeenten (RMC):
– Het structurele overleg van de Werkgroep Thuiszitters SWVFN blijft de spil in het signaleren en monitoren van thuiszitters.
– De samenwerking tussen RMC en samenwerkingsverband blijft essentieel.
– Gemeenten (RMC) en samenwerkingverband maken gezamenlijke analyses om zo preventief een rol te kunnen spelen in het voorkomen van thuiszitten of dit zo snel mogelijk op te lossen.
– Scholen melden tijdig de dreigende thuiszitter zodat het samenwerkingsverband snel en in een vroeg stadium een actieve rol kan spelen. Daadwerkelijke thuiszitters worden altijd gemeld.
– Het samenwerkingsverband is betrokken bij leerlingen voordat er ontheffing voor de leerplicht wordt afgegeven.
– Het samenwerkingsverband is betrokken bij leerlingen voordat er een voornemen tot verwijdering van de leerling is.

Werkgroep Thuiszitters SWVFN – informatie voor onze scholen

Het SWVFN formulier kunt u HIER en op de pagina Documenten vinden.