Aanpak thuiszitters

Aanpak thuiszitters

Het samenwerkingsverband streeft naar een actieve en integrale aanpak thuiszitters. Samenwerking van gemeenten, het primair en voortgezet onderwijs en het MBO is hierin noodzakelijk. De thuiszitters (actie)tafels worden in Friesland georganiseerd in de drie RMC-regio’s. In deze drie regio’s is cyclisch overleg over de gezamenlijke aanpak van onderwijs en gemeenten. De aanpak is beschreven in het Provinciaal Protocol. Dit protocol is opgenomen in het Regionaal werkproces thuiszitters, absoluut verzuim en vrijstellingen Friesland Noord (SEP23).  

Thuiszitters zijn kinderen en jongeren die zonder onderwijs thuis zitten omdat hun problematiek (volledige) deelname in een reguliere dan wel speciale onderwijssetting onmogelijk maakt. Het recht op onderwijs is hier in het geding. (Ingrado – vakvereniging voor leerplichtambtenaren.)

 

Doelstelling aanpak thuiszitters

Ons gezamenlijk streven is dat geen enkele jongere langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg.
Naast de focus op de actuele thuiszitters is de preventie van thuiszitten een belangrijk onderdeel.
Er wordt gesproken van thuiszitters bij relatief verzuim (afwezig zonder geldige reden) waarbij sprake is van een aaneengesloten periode van verzuim van vier weken of langer. Ook bij jongeren die niet staan ingeschreven op een school (absoluut verzuim) spreken we van thuiszitters. Daarnaast verdienen ook jongeren waarbij sprake is van een (aflopende) vrijstelling of zorgwekkend (ziekte-)verzuim de aandacht.

Speerpunten

Voor de komende periode zijn dit de gezamenlijke speerpunten van het samenwerkingsverband en de gemeenten (RMC):
– Het structurele overleg van de Werkgroep Thuiszitters SWVFN blijft de spil in het signaleren en monitoren van thuiszitters.
– De samenwerking tussen RMC en samenwerkingsverband blijft essentieel.
– Gemeenten (RMC) en samenwerkingverband maken gezamenlijke analyses om zo preventief een rol te kunnen spelen in het voorkomen van thuiszitten of dit zo snel mogelijk op te lossen.
– Scholen melden tijdig de dreigende thuiszitter zodat het samenwerkingsverband snel en in een vroeg stadium een actieve rol kan spelen. Daadwerkelijke thuiszitters worden altijd gemeld.
– Het samenwerkingsverband is betrokken bij leerlingen voordat er ontheffing voor de leerplicht wordt afgegeven.

Werkgroep Thuiszitters SWVFN – informatie voor onze scholen

Het SWVFN formulier kunt u HIER en op de pagina Documenten vinden. U kunt het beveiligd naar ons mailen via deze LINK