Informatie & Links

Informatie & Links

Infofolder voor ouders SWVFN
Hierin staat beschreven op welke manier ouders te maken kunnen hebben met ons samenwerkingsverband.
De printversie van dit document vindt u hier.

Informatiebrochure OPDC voor leerlingen en ouders
Hierin kunt u informatie vinden over de gang van zaken binnen ons OPDC.

Infoverstrekking gescheiden ouders SWVFN 
In dit document kunt u lezen hoe wij als samenwerkingsverband omgaan met informatieverstrekking in specifieke situaties van ouderlijk gezag.

Informatie vanuit de rijksoverheid over passend onderwijs
Hier vindt u informatie over diverse onderwerpen, zoals de doelen van passend onderwijs, de zorgplicht van scholen en de samenwerkingsverbanden.

Stroomschema zorg op school
Zorg tijdens onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging wordt vergoed op basis van de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. In dit stroomschema is per zorgwet aangegeven welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in onderwijs wordt geregeld en verantwoord.

Informatieblad Gezondheidszorg in onderwijstijd
In dit document is door de overheid een voorzet gemaakt hoe de school, de ouders, de leerling en/of de professionele zorgverlener samen afspraken kunnen maken over het verlenen van gezondheidszorg aan een leerling op school.

Handreiking-passend-onderwijs-en-privacy-voor-ouders
Wat doen scholen en samenwerkingsverbanden met de gegevens van mijn kind?