Ouder- en jeugdsteunpunt

Ouder- en jeugdsteunpunt

In elk samenwerkingsverband komt een ouder- en jeugdsteunpunt. Dat is een van de onderdelen van de verbeteraanpak passend onderwijs. Met dit steunpunt willen we ouders en jongeren van goede en onafhankelijke informatie voorzien over passend onderwijs, het aanbod in de regio en de rechten en plichten van ouders en de school. Ook willen we ervoor zorgen dat ouders zich gehoord en gesteund voelen in hun zoektocht naar passend onderwijs. Op dit moment zetten we de eerste stappen naar het inrichten van zo’n steunpunt in onze regio.

De drie pijlers van het ouder- en jeugdsteunpunt

 • Informeren: het steunpunt is een plek voor informatie die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is voor ouders en jongeren.
 • Steunen: het steunpunt zorgt voor praktisch advies, ondersteuning en begeleiding bij passend onderwijs.
 • Signaleren: de ervaringen van het steunpunt zijn van waarde voor het (ontwikkelen en aanpassen van het) beleid van het samenwerkingsverband.

Voor het Steunen zijn we samen met het Samenwerkingsverband voor primair onderwijs bezig om een gezamenlijk steunpunt met ervaringsdeskundigen op te zetten. Zodra dit ingericht en bereikbaar is, leest u dat hier.

Informeren
Bij vragen over passend onderwijs, zorgplicht en extra ondersteuning etc. kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bellen (058 8801270) of een mail sturen (info@swvfryslan-noard.nl). Soms krijgt u meteen per telefoon een antwoord op uw vraag. Soms wordt met u afgesproken dat u door een deskundige teruggebeld wordt.

Hieronder kunt u als ouder en jongere ook informatie vinden over passend onderwijs. Dit is informatie vanuit ons samenwerkingsverband en ook van anderen.

Brochure voor leerlingen – Passend onderwijs op de middelbare school
In deze brochure vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over passend onderwijs op de middelbare school.

Brochure voor ouders VO – Wat is passend onderwijs
Vanuit de overheid is er de brochure  Wat is passend onderwijs waarin zoveel mogelijk antwoord wordt gegeven op vragen die ouders hebben over passend onderwijs op de middelbare school. Er zijn negen hoofdvragen met daarbij weer vervolgvragen. De hoofdvragen die in de brochure beantwoord worden zijn:

 1. Wat is passend onderwijs
 2. Hoe gaat de overgang van de basisschool naar de middelbare school?
 3. Wat voor hulp kan ik van een school verwachten?
 4. Hoe werk ik goed samen met school?
 5. Welke informatie moet ik delen met school? En school met mij?
 6. Wat als mijn kind jeugdhulp nodig heeft op school?
 7. Wat als mijn kind (misschien) een andere school nodig heeft?
 8. Wat als ik het niet eens ben met de school over extra hulp of over plaatsing op een andere school?
 9. Wat is een ouder- en jeugdsteunpunt?

Infofolder voor ouders SWVFN mei22
Hierin staat beschreven op welke manier ouders te maken kunnen hebben met ons samenwerkingsverband.
De printversie van dit document vindt u hier.

Informatiebrochure OPDC voor leerlingen en ouders
Hierin kunt u informatie vinden over de gang van zaken binnen ons OPDC.

Infoverstrekking gescheiden ouders SWVFN 
In dit document kunt u lezen hoe wij als samenwerkingsverband omgaan met informatieverstrekking in specifieke situaties van ouderlijk gezag.

Informatie vanuit de rijksoverheid over passend onderwijs
Hier vindt u informatie over diverse onderwerpen, zoals de doelen van passend onderwijs, de zorgplicht van scholen en de samenwerkingsverbanden.

Stroomschema zorg op school
Zorg tijdens onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging wordt vergoed op basis van de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. In dit stroomschema is per zorgwet aangegeven welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in onderwijs wordt geregeld en verantwoord.

Informatieblad Gezondheidszorg in onderwijstijd
In dit document is door de overheid een voorzet gemaakt hoe de school, de ouders, de leerling en/of de professionele zorgverlener samen afspraken kunnen maken over het verlenen van gezondheidszorg aan een leerling op school.

Handreiking-passend-onderwijs-en-privacy-voor-ouders
Wat doen scholen en samenwerkingsverbanden met de gegevens van mijn kind?