Zorgtoewijzing

Zorgtoewijzing

Leerlingen die worden verwezen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig die is afgegeven door een samenwerkingsverband. Deze TLV VSO kan aangevraagd worden door een van onze reguliere VO-scholen of door een VSO-school. Een TLV VSO is voorwaarde om toegelaten te kunnen worden tot het VSO. Het is niet de beslissing dat een leerling toegelaten wordt tot een bepaalde school, deze ligt bij het bevoegd gezag van de betreffende school. Hieronder staat in het kort de gang van zaken rondom het aanvragen van een TLV VSO beschreven. Onze Procedure Aanvraag TLV VSO (feb2024) kunt u hier downloaden.

Gang van zaken rondom het aanvragen van een TLV VSO

Een toelaatbaarheidsverklaring kan worden aangevraagd bij de hiervoor ingestelde commissie PCL-PaO van ons samenwerkingsverband. Voor de aanvraag van een TLV moet gebruikt gemaakt worden van een door het samenwerkingsverband ontwikkeld aanmeldformulier. Daarnaast dient het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) als basis voor de aanvraag. Dit OPP moet een actueel en geëvalueerd beeld geven van het ontwikkelingsperspectief, de belemmerende en stimulerende factoren van de leerling, de ondersteuningsbehoefte en de ondersteuning die geboden is en die nodig is om het verwachte uitstroomniveau te halen. Duidelijk moet zijn dat er sprake is van periode van handelingsgericht werken gericht op de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
Bij het aanvragen van een TLV is het niet wettelijk verplicht dat ouders akkoord gaan met de aanvraag door de school. Het samenwerkingsverband hecht veel waarde aan de zienswijze van ouders. Op het aanmeldformulier voor een TLV wordt hiernaar gevraagd. Mocht blijken dat de ouders niet achter de aanvraag staan, dan krijgen zij de kans om hun zienswijze toe te lichten in de PCL-PaO.
De PCL-PaO beoordeelt de aanvraag op ontvankelijkheid en inhoud. Bij het besluit over de toelaatbaarheid van een leerling tot het VSO, betrekt het samenwerkingsverband advies van twee deskundigen. De directeur is gemandateerd door het bevoegd gezag om het besluit omtrent een TLV te nemen.
Als een besluit genomen is over een aanvraag voor een TLV krijgen de aanvragende school en de ouders van de leerling hiervan een schriftelijke bevestiging. Tegen het genomen besluit kan door de betrokkenen, volgens de Algemene wet bestuursrecht, bezwaar worden ingediend. Hiervoor is een bezwaarprocedure opgesteld. Samenwerkingsverband Fryslân-Noard heeft niet zelf een (bezwaar)adviescommissie maar heeft zich aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen (LBT), een door Onderwijsgeschillen ingestelde commissie.
In een TLV is opgenomen hoe lang deze geldig is en welke bekostigingscategorie wordt toegekend (laag, midden of hoog) afhankelijk van de zwaarte van ondersteuningsbehoefte van de leerling. Als ouders verhuizen blijft de door ons samenwerkingsverband afgegeven TLV geldig en daarmee kan een leerling bij een VSO in een andere regio worden aangemeld. Als een TLV voor het VSO afloopt moet de hertoewijzing weer bij het samenwerkingsverband worden aangevraagd dat ook de eerdere TLV heeft afgegeven.

Praktische informatie voor aanvragende scholen

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 kunt u de aanvragen alleen nog via het programma Kindkans (een beveiligde digitale omgeving) indienen. Hierbij moet gebruik gemaakt worden van de in Kindkans vermelde versies van de formulieren. U vindt deze formulieren tevens op de pagina Documenten.
V(S)O-scholen die deel uitmaken van ons SWV hebben accountgegevens ontvangen. VSO-scholen buiten de regio kunnen een account aanvragen door dit verzoek te mailen naar Alie de Lange (alange@swvfryslan-noard.nl).
Via deze link komt u op de inlogpagina van Kindkans.
Het overzicht van de data van de PCL-PaO bijeenkomsten in het schooljaar 2023-2024 kunt u hier vinden. In het overzicht is ook per PCL-PaO bijeenkomst aangegeven wat de uiterste datum voor het aanleveren van een aanvraag is.

Bij twijfel over bij welk samenwerkingsverband u de TLV moet aanvragen, kunt u gebruik maken van het stroomschema ‘Bij welk samenwerkingsverband vraagt de school een TLV aan?’.