lwoo/pro

lwoo/pro

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) wordt lwoo opting out

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard heeft per 1 januari 2023 het indiceren voor lwoo losgelaten en werkt met schoolbekostiging.
Dit betekent dat er voor een individuele leerling geen Aanwijzing LWOO meer kan worden aangevraagd.

Onze scholen krijgen met ingang van schooljaar 2023-2024 directe ‘lwoo’-bekostiging vanuit het samenwerkingsverband, gebaseerd op hun aantallen vmbo basis en kader leerlingen. Zo hebben zij de financiële middelen om ondersteuning te bieden aan hun leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma. Er wordt uitgegaan van wat leerlingen nodig hebben om het vmbo goed te doorlopen (in plaats van de ‘slagboomsystematiek’ bij de eerdere individuele indicatie). Onze beroepsgerichte vmbo-scholen hebben hun onderwijs en de basisondersteuning hierop ingericht en hebben zo net als voorheen financiële middelen voor het wegwerken van leerachterstanden en het bieden van onderwijs en ondersteuning op maat.
Ons lwoo opting out beleid maakt deel uit van ons Ondersteuningsplan 2022-2026, Bijlagen Deel B. U kunt dit document op onze pagina Verantwoording vinden.

Praktijkonderwijs (pro)

Leerlingen die naar het Praktijkonderwijs gaan hebben een beschikking nodig die is afgegeven door een samenwerkingsverband. Deze Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Praktijkonderwijs en Aanwijzing LWOO kan aangevraagd worden door de pro-school waar de leerling is aangemeld.

Praktijkonderwijs is een afzonderlijke en volwaardige schoolsoort en is voor leerlingen die naar verwachting geen vmbo-diploma kunnen halen. Scholen voor praktijkonderwijs zijn verplicht bij toelating de landelijke geldende criteria, op het gebied van leerachterstanden en IQ, toe te passen. Ons samenwerkingsverband geeft indien voldaan wordt aan deze criteria een TLV Praktijkonderwijs af. Binnen onze regio zijn drie scholen voor praktijkonderwijs.

Meer informatie over het praktijkonderwijs kunt u lezen op de website ‘praktijkonderwijs’.

Aanvragen van een TLV Praktijkonderwijs

Deze aanvragen kunnen door de scholen voor praktijkonderwijs van ons samenwerkingsverband bij ons ingediend worden. Hieronder staan een aantal documenten waarin de uitgangspunten en werkwijze verder uitgewerkt zijn.

Documenten en formulieren die van toepassing zijn op dit onderwerp, informatie voor VO-scholen:
* Handleiding Kindkans SWVFN voor VO-scholen – FEB2023

* Excel-bestand voor aanvraag pro – bulkimport in Kindkans – op te vragen via info@swvfryslân-noard.nl

PrO – Format: Zienswijze van en ondertekening door de wettelijke vertegenwoordigers.