Visie

Visie

Binnen ons samenwerkingsverband willen we dat jongeren een ononderbroken onderwijsontwikkelingsproces doorlopen om hen zo voor te bereiden op de toekomst. Dit sluit aan bij de visie van het Sociaal Domein Fryslân – de samenwerkingsorganisatie van de Friese gemeenten – dat kinderen in Friesland veilig en evenwichtig kunnen opgroeien. Als samenwerkingsverband van scholen willen we ervoor zorgen dat jongeren optimale onderwijsprestaties kunnen leveren zodat ze een diploma of startkwalificatie halen, worden toegeleid naar arbeid of een adequate dagbesteding krijgen. Kortom Passend onderwijs is in onze ogen niets meer, maar ook niets minder dan goed onderwijs voor ieder kind. In onze visie betekent dit dat de meeste leerlingen op een reguliere school voor voortgezet onderwijs zitten, indien nodig met (extra) ondersteuning en er speciaal onderwijs is voor jongeren die daar het beste op hun plek zitten.

De samenwerkingsverbanden zijn van en voor de schoolbesturen. Schoolbesturen hebben sinds de invoering van Passend Onderwijs een wettelijke zorgplicht. De wettelijke opdracht van een samenwerkingsverband is daarbij het organiseren van een dekkend aanbod in de regio. In andere woorden: een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen. Als dat gerealiseerd is, kunnen schoolbesturen in een regio hun zorgplicht ook nakomen. We verwachten van onze scholen dat ze sterk zijn in het bieden van (passend) onderwijs. Passend Onderwijs begint in onze visie immers bij de scholen zelf. Hoe beter de scholen zijn in het bieden van (passend) onderwijs hoe meer tegemoet kan worden gekomen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen hierbij. Speciale aandacht is er voor dreigende uitval van leerlingen. Met elkaar zorgen we ervoor dat er geen kind tussen wal en schip valt. Om als samenwerkingsverband een optimaal dekkend aanbod te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat het samenwerkingsverband ook van de samenleving in de regio is. Hiermee bedoelen we dat ook gemeenten en in het verlengde daarvan de organisaties die zich bezig houden met jeugdzorg en jeugdhulpverlening mede verantwoordelijk zijn voor het organiseren van een sluitend aanbod van ondersteuning aan jeugdigen en ouders in onze regio. Integrale samenwerking met alle betrokkenen is hierbij van essentieel belang voor leerlingen en ouders.

Onze werkwijze is professioneel en effectief. Dit betekent voor ons dat we respect hebben voor alle personen en voor alle levensovertuigingen. Dat er sprake is van betrokkenheid bij de leerlingen en hun omgeving. We handelen integer, zijn flexibel en komen onze afspraken na. We leveren kwaliteit, zowel in het proces als in het resultaat. We zijn daadkrachtig als het gaat om het vinden van het meest passende onderwijs- en/of zorgaanbod voor de leerling, zonder de zorgvuldigheid daarbij uit het oog te verliezen. Alles is erop gericht om de leerling zo snel mogelijk op de beste plek te krijgen.

Door sterk te zijn in het bieden van (passend) onderwijs vallen er zo min mogelijk leerlingen uit. Mocht dat toch gebeuren dan is de ambitie voor de periode 2018-2022 dat we binnen drie maanden een passende onderwijs en/of zorgplek voor die leerlingen hebben.