Organogram

Organogram

Hier staat beschreven hoe de bestuurlijke inrichting en organisatie van ons samenwerkingsverband is opgebouwd. Het betreft toezichthoudend bestuur, uitvoerend bestuur, medezeggenschap en advies. Dit alles wordt afsluitend in een schematische tekening weergeven. De interne organisatie van het samenwerkingsverband is hier ook in schema gezet.

Toezichthoudend bestuur

Binnen Samenwerkingsverband Fryslân-Noard is er een toezichthoudend bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de aangesloten schoolbesturen, dat een groot deel van de bestuurlijke taken gemandateerd heeft aan de directeur. Aan het bestuur is een onafhankelijk voorzitter toegevoegd die niet is verbonden aan een van de aangesloten schoolbesturen. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de inrichting en uitvoering van passend onderwijs in de regio, en houdt toezicht op de uitvoering van de aan de directie gemandateerde taken. Hiervoor is een toezichtkader opgesteld aan de hand waarvan het bestuur beoordeelt of de directeur haar taken uitvoert volgens de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het managementstatuut van het samenwerkingsverband. 

Gemandateerd en uitvoerend bestuur

De uitvoerende bestuurlijke bevoegdheden zijn gemandateerd aan de directeur, vastgelegd in het bestuurs- en managementstatuut. Het samenwerkingsverband Fryslân-Noard wordt aangestuurd door mw. A. Biemans.

Medezeggenschap

Elk samenwerkingsverband heeft verplicht een Ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. De OPR heeft als taak om instemming met het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.  De leden, zowel docenten als ouders van de aangesloten scholen, komen een paar keer per jaar bij elkaar om de voortgang van het Ondersteuningsplan te bespreken, mee te denken over belangrijke themas’s in passend onderwijs en mee te bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld ook gehaald worden.

Advies

Het Schoolleidersplatform, bestaande uit een delegatie van de schoolleiders van de aangesloten scholen, heeft een beleidsadviserende rol. Het is aan de directeur van het samenwerkingsverband om samen met het schoolleidersplatform het beleid voor passend onderwijs in de regio voor de komende jaren te ontwikkelen en uit te voeren, vanuit de gedachte: passend onderwijs geven we samen vorm en inhoud. Ook het reglement voor de werkwijze van het schoolleidersplatform is opgenomen in het toezichtkader.  

Binnen ons samenwerkingsverband bestaat ook het zogenaamde Zorgplatform. Hier vindt afstemming plaats over het beleid en de uitvoering van dit beleid met een delegatie van de zorg-/ondersteuningscoördinatoren van onze scholen. 

Beide platforms hebben als doel het versterken van de verbinding, het draagvlak en de samenwerking  tussen scholen binnen onze regio en tussen scholen en samenwerkingsverband.

Organogram van de bestuurlijke inrichting en organisatie

Organogram van de interne organisatie van het samenwerkingsverband

De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en monitoren van het beleid. Ook is zij eindverantwoordelijk voor het aansturen van de interne organisatie. De teamleider stuurt het OPDC en Expertisecentrum aan.