Organogram

Organogram

Hier staat beschreven hoe de bestuurlijke inrichting en organisatie van ons samenwerkingsverband is opgebouwd. Het betreft toezichthoudend bestuur, uitvoerend bestuur, medezeggenschap en advies. Dit alles wordt afsluitend in een schematische tekening weergeven. De interne organisatie van het samenwerkingsverband is hier ook in schema gezet.

Toezichthoudend bestuur

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard werkt met een bestuur/directie-model waarbij de aangesloten schoolbesturen gezamenlijk het Algemeen Bestuur (AB) van het samenwerkingsverband vormen. Uit het midden van dit bestuur wordt het Dagelijks Bestuur (DB) gekozen, dat namens het AB toezicht houdt op de gang van zaken binnen het samenwerkingsverband. Het AB keurt de belangrijkste besluiten goed (begroting, ondersteuningsplan, jaarrekening) en draagt aan het DB de overige toezichthoudende taken op.

Het DB bestaat uit de volgende leden:
– dhr. W. Wieling – voorzitter CvB OSG Piter Jelles
– mw. Y. Beishuizen – voorzitter CvB RENN4
– dhr. G. van Lonkhuyzen – bestuurder CVO in NO-Friesland

Gemandateerd en uitvoerend bestuur

De uitvoerende bestuurlijke bevoegdheden zijn gemandateerd aan de directie, vastgelegd in het bestuurs- en managementstatuut. Het samenwerkingsverband Fryslân-Noard wordt aangestuurd door mw. A. Biemans.

Medezeggenschap

Elk samenwerkingsverband heeft verplicht een Ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. De OPR heeft als taak om instemming met het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.  De leden, zowel docenten als ouders van de aangesloten scholen, komen een paar keer per jaar bij elkaar om de voortgang van het Ondersteuningsplan te bespreken, mee te denken over belangrijke themas’s in passend onderwijs en mee te bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband heeft gesteld ook gehaald worden.

Advies

Het schoolleidersplatform (SLP) adviseert de directie van het samenwerkingsverband over de concrete consequenties van beleidskeuzes die binnen het samenwerkingsverband worden gemaakt op schoolniveau. Het zorgplatform (ZP) adviseert ook maar dan specifiek gericht op de ondersteuningsstructuur binnen de scholen.  Beide platforms hebben als doel het versterken van de verbinding, het draagvlak en de samenwerking  tussen scholen binnen onze regio en tussen scholen en samenwerkingsverband.

 

Organogram van de bestuurlijke inrichting en organisatie

 

 

Organogram van de interne organisatie van het samenwerkingsverband

De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en monitoren van het beleid. Ook is zij eindverantwoordelijk voor het aansturen van de interne organisatie. De teamleider stuur het OPDC en Expertisecentrum aan.