Expertisecentrum

Expertisecentrum

Het samenwerkingsverband heeft een eigen expertisecentrum, waarin orthopedagogen, psychologen, onderwijsconsulenten en leerspecialisten werkzaam zijn. Zij zijn deskundig op het gebied van onderwijs, (leer)ontwikkeling en gedrag en ondersteunen de scholen, ouders en leerlingen. Dat kan bijvoorbeeld door de school te adviseren bij het ontwikkelen van een heldere zorgstructuur, door de ondersteuningsbehoeften van individuele leerlingen te verhelderen of door kennisdeling.
De focus van de ondersteuning is vooral gericht op het versterken van het onderwijs en het vergroten van de kennis van de docenten en de zorgfunctionarissen. 

De gedragsdeskundigen en leerspecialist gaan met regelmaat naar onze VO-scholen. Zij doen onderzoek en geven advies wanneer er rondom een leerling extra ondersteuningsvragen zijn. De gedragsdeskundigen worden betrokken bij Zorg Advies Teams, bij de toeleiding tot een OPDC-traject en bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring  (TLV).
De gedragsdeskundigen en leerspecialisten kunnen ingeschakeld worden door de zorgcoördinator van de betreffende school. 

De consulenten passend onderwijs adviseren en begeleiden scholen en ouders. Zij begeleiden scholen bij het inrichten van de basisondersteuning en kunnen ingezet worden bij het toerusten en het professionaliseren van docenten en teams. Ook kunnen zij ingeschakeld worden bij vragen rondom passend onderwijs (bijvoorbeeld een onderwijs-zorgarrangement). Zij begeleiden tevens leerling en ouders bij een overstap richting VSO.
De consulenten passend onderwijs kunnen ingeschakeld worden door de zorgcoördinator van een school, door een leerplichtambtenaar en een hulpverlener van een wijk- of gebiedsteam. Ook ouders of wettelijke vertegenwoordigers van leerlingen kunnen een beroep doen op onze consulenten. De consulenten houden rekening met alle belangen van de verschillende partijen. Zij zijn te bereiken via ons algemene nummer (058 8801270) 

Hieronder volgen enkele voorbeelden van hulpvragen, waarmee ouders en scholen bij de deskundigen van het Expertisecentrum terecht kunnen:  

Docent: “Ik merk dat deze leerling veel moeite heeft met het lezen en het begrijpen van tekst. De leerling werkt wel op het gewenste niveau, maar toch zijn de resultaten onvoldoende. Waar zou dat aan kunnen liggen en wat kunnen wij doen om hem te helpen zijn prestaties omhoog te krijgen?

Ouders:Wij zitten niet op één lijn met school over wat ons kind nodig heeft. Gesprekken daarover met school leiden tot niks. Wie kan ons helpen om uit de impasse te komen?” 

Zorgcoördinator van een school:Wij hebben een klas waar veel docenten moeite mee hebben. Er heerst een negatieve groepsdynamiek en we krijgen er geen vat op. Wanneer één leider afwezig is, wordt die plek meteen door een andere leerling ingenomen. Kunnen jullie meekijken hoe we deze dynamiek kunnen ombuigen? “ 

Docent: “Deze leerling verstoort mijn les, hij maakt zijn huiswerk niet en komt zijn afspraken niet na. De leerling gaat vaak om de normaalste zaken een discussie aan. Wat heeft deze leerling nodig om een effectievere manier van communiceren aan te leren?

Ouders: “In overleg met de school hebben we besloten dat onze dochter betere ondersteuning kan krijgen op het VSO. Hoe gaat dit nu verder?”