Expertisecentrum

Expertisecentrum

Het samenwerkingsverband heeft een eigen expertisecentrum om leerlingen, docenten en scholen te begeleiden. Er zijn gedragsdeskundigen (orthopedagogen en psychologen), consulenten passend onderwijs en leerspecialisten werkzaam die met dit doel de scholen ingaan. Deze medewerkers zijn deskundig op het gebied van onderwijs en helpen de school en de docenten om leerlingen te ondersteunen.

Zo kunnen leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen in hun schoolloopbaan. De focus van de ondersteuning is vooral gericht op het versterken van het onderwijs en het vergroten van de kennis van de docenten en de zorgfunctionarissen

Docent: “Ik merk dat deze leerling veel moeite heeft met het lezen en het begrijpen van tekst. De leerling werkt wel op het gewenste niveau, maar toch zijn de resultaten onvoldoende.”

Ouders: “Ons kind durft niet meer naar school te gaan. Hij snapt vaak niet wat er van hem gevraagd wordt. Met zijn intelligentie is niks mis want hij doet de HAVO. Grapjes van anderen neemt hij te serieus. Naar school gaan geeft hem veel stress, ook thuis.”

Zorgcoördinator van een school: “Dit schooljaar zijn we met een gecombineerde VMBO-klas gestart. De jonge enthousiaste docent heeft veel vakinhoudelijke kennis maar het ontbreekt nog aan voldoende pedagogische ervaring. Trouwens, er zijn meer docenten die aangeven moeite met deze klas te hebben. Wanneer één leider in de klas afwezig is, wordt die plek door een andere leerling ingenomen.”

Docent: “Deze leerling verstoort mijn les, hij maakt zijn huiswerk niet en komt zijn afspraken niet na. De leerling gaat vaak om de normaalste zaken een discussie aan.”

Ouders: “In overleg met de school hebben we besloten dat onze dochter betere ondersteuning kan krijgen op het VSO. Hoe gaat dit nu verder?”
Voor deze en andere vragen kunnen ouders en scholen terecht bij de deskundigen van het expertisecentrum. De medewerkers van het expertisecentrum werken vanuit het principe van meervoudige partijdigheid.

De gedragsdeskundigen en leerspecialist gaan met regelmaat naar onze VO-scholen. Zij doen onderzoek en geven advies wanneer er rondom een leerling extra ondersteuningsvragen zijn. De gedragsdeskundigen worden betrokken bij Zorg Advies Teams, bij de toeleiding tot een traject binnen het OPDC en bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring.
De gedragsdeskundigen en leerspecialisten kunnen ingeschakeld worden door de zorgcoördinator van een van onze scholen

De consulenten passend onderwijs adviseren en begeleiden scholen en ouders. Zij begeleiden scholen bij het inrichten van de basisondersteuning en kunnen ingezet worden bij het toerusten en het professionaliseren van docenten en teams. Ook indien er op individueel niveau vragen rondom leerlingen zijn en er gezocht wordt naar een passende onderwijsplek, kunnen onze consulenten ingeschakeld worden. Zij begeleiden tevens leerling en ouders bij een overstap richting VSO.
De consulenten passend onderwijs kunnen ingeschakeld worden door de zorgcoördinator van een school, door een leerplichtambtenaar en een hulpverlener van een wijk- of gebiedsteam. Ook ouders of wettelijke vertegenwoordigers van leerlingen kunnen een beroep doen op onze consulenten. Zij zijn te bereiken via ons algemene nummer (058 8801270)