Ondersteuning

Ondersteuning

Op de scholen binnen ons samenwerkingsverband kennen we twee niveaus van ondersteuning.

De basisondersteuning is het geheel aan preventieve en licht curatieve activiteiten dat elke school biedt. Binnen het samenwerkingsverband hebben we op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt over het minimum niveau van basisondersteuning dat elke school (VO en VSO) binnen ons samenwerkingsverband moet bieden.

De extra ondersteuning binnen de school betreft interventies die extra inzet vragen en worden uitgevoerd binnen de ondersteuningsstructuur van de school, onder regie en verantwoordelijkheid van de school. Waar nodig wordt expertise van andere scholen, van het samenwerkingsverband en van ketenpartners ingezet. Trajecten binnen het OPDC en Onderwijszorgarrangementen worden gezien als onderdeel van de extra ondersteuning binnen de school. In het Schoolondersteuningsprofiel heeft elke school de wijze beschreven waarop zij de basisondersteuning vormgeeft en welke extra ondersteuning de school kan bieden.

Wanneer een VO-school geen passend ondersteuningsaanbod heeft voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, zoekt de school in overleg met ouders elders een passend aanbod, bijvoorbeeld op een andere school binnen het samenwerkingsverband die de gevraagde extra ondersteuning wel kan bieden, of op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO)