Privacy

Privacy

Binnen Samenwerkingsverband Fryslân-Noard gaan wij zorgvuldig om met de privacy van leerlingen en andere betrokkenen. In het Privacyreglement SWVFN  van ons samenwerkingsverband kunt u vinden wat voor ons de doelen zijn voor de verwerking van persoonsgegevens en op welke wijze wij met deze persoonsgegevens omgaan. Ook staat vermeld wat uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens zijn.
Hieronder worden een aantal onderwerpen uit dit reglement uitgelicht.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee direct of indirect een persoon kan worden geïdentificeerd, zoals naam of geboortedatum. Sommige persoonsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens, hierbij gaat het om gevoelige informatie, zoals informatie over gezondheid of gedrag. Deze persoonsgegevens mogen alleen onder specifieke voorwaarden worden verwerkt.

Ons samenwerkingsverband verwerkt persoonsgegevens om haar diensten (zo goed mogelijk) uit te kunnen voeren. Er worden (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt om onder andere de volgende taken uit te kunnen voeren:

 • Het bepalen van toelaatbaarheid tot het VSO, praktijkonderwijs en leerwegondersteuning;
 • Het adviseren van scholen over de ondersteuningsbehoefte van leerlingen en het bieden van ondersteuning in het OPDC;
 • Het verdelen van ondersteuningsmiddelen;
 • Het monitoren van thuiszitters;
 • Het uitvoeren van psychologisch onderzoek.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daarvoor een grondslag is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens mogen worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak (algemeen belang);
 • De verwerking is noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang;
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijk persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overkomst;
 • Er is toestemming van de betrokkene, of indien de betrokkene jonger dan 16 jaar is, toestemming van zijn of haar ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

Binnen ons samenwerkingsverband gaan we uit van gezamenlijkheid en op overeenstemming gericht overleg tussen samenwerkingsverband, school en ouders. Als de eerste vijf van de bovengenoemde grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens niet van toepassing is, dan zal er toestemming aan (de ouders van) betrokkene worden gevraagd. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De persoonsgegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen die daarvoor gelden. Als er geen concrete termijnen gelden, worden gegevens bewaard zolang die noodzakelijk zijn voor het samenwerkingsverband om haar taken uit te oefenen.

Wat zijn uw rechten?
U heeft ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in deze persoonsgegevens;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van (bijvoorbeeld) verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens, als de verwerking berust op deze toestemming;
 • bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens, met name als u vindt dat wij onvoldoende belang hebben bij het verwerken van de gegevens;
 • het laten beperken van de verwerking van persoonsgegevens, indien u een verzoek heeft gedaan tot correctie, bezwaar heeft gemaakt of van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken;
 • het recht om ons te vragen om persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie.

Voor leerlingen of andere betrokkenen jonger dan 16 worden deze rechten door hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers uitgeoefend. Leerlingen of andere betrokkenen van 16 jaar en ouder oefenen deze rechten zelfstandig uit. Wilt u gebruik maken van één van deze rechten, dan kunt u een verzoek indienen bij de Verantwoordelijke IBP van het samenwerkingsverband.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het privacyreglement, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt hiervoor binnen ons samenwerkingsverband Marjan Bode, Verantwoordelijke IBP, benaderen; via het mailadres mbode@swvfryslan-noard.nl of telefonisch 058 8801270.

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. De FG is werkzaam voor Lumen Group (Reactorweg 301, 3542 AD Utrecht).
Onze Functionaris Gegevensbescherming is telefonisch bereikbaar op 030 – 889 65 75 of per email op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via deze beveiligde website.