Bezwaarprocedure

Bezwaarprocedure

Hieronder staat beschreven hoe het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard omgaat met bezwaren.
Onderstaande tekst staat ook hier: Bezwaarprocedure SWVFN feb2024.

Bezwaar maken

Het samenwerkingsverband beslist of een leerling toelaatbaar is tot het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of het praktijkonderwijs. Wanneer een ouder of het schoolbestuur het niet eens is met het besluit van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheidsverklaring (TLV), kan zij bezwaar maken bij het samenwerkingsverband

Ons verzoek is om eerst contact met het samenwerkingsverband op te nemen; dit kan telefonisch (058 8801270) of per mail (kb@swvfryslan-noard.nl). Vanuit het samenwerkingsverband wordt dan op korte termijn contact met u opgenomen. Het besluit kan dan met u worden doorgenomen en eventuele onduidelijkheden kunnen worden besproken. Indien gewenst wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek. Uitgangspunt is dat dit plaats zal vinden binnen 10 werkdagen nadat u contact gezocht heeft met het samenwerkingsverband.
Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift bij het samenwerkingsverband indienen. Daarbij kunt u gebruikmaken van het Model bezwaarschrift TLV (van Onderwijsgeschillen/LBT) en de bijbehorende toelichting.

Hoe werkt het?
Een bezwaarschrift kan worden ingediend door het bevoegd gezag van de aanvragende school, door de ouders van de leerling voor wie de TLV of Aanwijzing is aangevraagd en vanaf 16 jaar door de leerling zelf. Dit betekent dat ouders van kinderen die 16 jaar of ouder zijn hiervoor een machtiging van hun kind nodig hebben.
Stuur uw bezwaarschrift per e-mail naar kb@swvfryslan-noard.nl of per brief (ondertekend en voorzien van datum) naar:
Samenwerkingsverband Fryslân-Noard
t.a.v. Directeur Mw. A. Biemans
Postbus 7515
8903 JM Leeuwarden
De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is 6 weken na afgiftedatum van de TLV. Bent u te laat? Motiveer dan zo volledig mogelijk waarom u niet eerder heeft gereageerd.

Het samenwerkingsverband vraagt daarna advies over hun besluit aan de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring.

Wat gebeurt er na het indienen van het bezwaarschrift?

Als het bezwaarschrift compleet is, sturen wij dit samen met het verweerschrift van het samenwerkingsverband door naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). U ontvangt hiervan een afschrift. Dat gebeurt binnen 14 dagen.

Procedure in 4 stappen

 1. Zaak indienen

Het samenwerkingsverband vraagt advies aan Commissie door online een zaak in te dienen. Een ouder of schoolbestuur kan zelf geen zaak indienen bij de Commissie.  Het samenwerkingsverband dient de zaak binnen 2 weken nadat bij haar bezwaar is gemaakt in. Bij het indienen van de zaak levert het samenwerkingsverband documenten aan die nodig zijn voor de Commissie om een advies te kunnen geven. Dit zijn:

 • het besluit over de toelaatbaarheidsverklaring waartegen het bezwaar is gericht;
 • het bezwaar en het verweer;
 • alle documenten uit het dossier van het samenwerkingsverband die ten grondslag liggen aan de toelaatbaarheidsverklaring;
 • de procedure en de criteria voor een toelaatbaarheidsverklaring uit het Ondersteuningsplan;
 • het schoolprofiel van de school die de toelaatbaarheidsverklaring heeft aangevraagd.
 1. Zitting

De Commissie behandelt de zaak op een zitting in Utrecht. Partijen lichten hier hun standpunt toe en beantwoorden vragen van de Commissie. Partijen kunnen zich bij de zitting laten bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde, maar dat is niet verplicht.

 1. Participatie van de leerling

Ook de mening van de leerling is belangrijk. Leerlingen vanaf 10 jaar die in staat zijn hun mening te vormen, kunnen dit laten weten aan de Commissie. Dat noemen we participeren. Participeren kan op verschillende manieren.

 • De leerling kan gehoord worden ter zitting. De Commissie stelt de leerling dan vragen. Als de leerling de zaal verlaat, dan wacht de leerling in een andere ruimte tot de zitting is afgelopen. De voorzitter beoordeelt hoe lang een leerling aanwezig kan zijn bij de zitting.
 • De leerling kan ook participeren door gehoord te worden in een apart gesprek met een orthopedagoog. De orthopedagoog stelt dan vragen aan de leerling. Hierbij is een secretaris aanwezig. Dit gesprek duurt ongeveer 15 minuten.
 • De leerling kan ook schriftelijk participeren. De leerling laat zijn mening dan weten aan de Commissie in een brief of e-mailbericht.

De Commissie gebruikt de mening van de leerling in haar belangenafweging en neemt dit op in haar advies.

 1. Uitspraak

Binnen 4 weken na de zitting ontvangen alle partijen een schriftelijk advies van de Commissie. Op basis van dit advies moet het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsbeslissing heroverwegen. Wanneer een ouder of schoolbestuur het niet eens is met het nieuwe besluit van het samenwerkingsverband, kan zij tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank, sector bestuursrecht.

Kijk voor meer informatie op www.onderwijsgeschillen.nl.