Onderwijs voor jongeren in jeugdzorgplus

Onderwijs voor jongeren in jeugdzorgplus

De acht samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor voortgezet onderwijs in Groningen, Friesland en Drenthe hebben een gezamenlijke subsidieaanvraag gedaan voor het aansluiten van onderwijs op de ontwikkeling van afbouw en ombouw van de jeugdzorgplus.

De afgelopen jaren is er steeds meer kritiek op de jeugdzorg aan jongeren die in een gesloten setting verblijven. Daarbij gaat het om jongeren die vanwege hun gedrag en problematiek een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen. Opname in een gesloten kliniek pakt voor veel van deze jongeren niet goed uit. Om deze reden is er gestart met afbouw van het aantal beschikbare plaatsen in gesloten jeugdzorginstellingen. In Noord-Nederland gaat het om de jeugdzorginstellingen Portalis In Groningen en Woodbrookers in Friesland. De gemeenten zijn bezig om in de plaats van deze instellingen, ‘kleinschalige voorzieningen dicht bij huis’ te ontwikkelen. Zij doen dit in een samenwerkingsverband van gemeenten in Drenthe, Groningen en Friesland, onder de naam 3Noord.

Voor jongeren die in aanmerking komen voor intensieve jeugdzorg is het belangrijk dat zij zoveel mogelijk hun onderwijsloopbaan kunnen voortzetten. Binnen de grote jeugdzorginstellingen is een school aanwezig, die via een aparte geldstroom door het ministerie wordt gefinancierd. Nu het aantal jongeren in deze instellingen afneemt, lukt het niet meer goed om de ‘school’ in de instelling overeind te houden. Tegelijkertijd is het voor de scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs buitengewoon moeilijk om te zorgen voor een goed onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor jongeren die met zeer heftige problemen kampen. De landelijke overheid stelt geld beschikbaar voor nieuw te vormen coalities van samenwerkingsverbanden, om beter te kunnen aansluiten op de ontwikkelingen in de jeugdzorgplus. Het doel van de subsidie is dat het onderwijs aan jongeren in de gesloten instellingen kan worden voortgezet en dat er meer hoog-specialistische expertise beschikbaar komt voor het onderwijs in de regio’s.

De acht samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO in Groningen, Drenthe en Friesland hebben de handschoen samen opgepakt. Jan Houwing is aangetrokken als projectleider en er is een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend. In de voorbereiding en uitwerking van plannen wordt samengewerkt met de onderwijsaanbieder binnen de twee gesloten instellingen, het MBO en de gemeenten. Het samenwerkingsverband passend onderwijs VO Noord- en Midden- Drenthe is penvoerder voor de subsidie.