Klachten & bezwaren

Klachten & bezwaren

Hieronder staat beschreven hoe het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard omgaat met klachten en met bezwaren.

Klacht indienen

Een klacht betekent dat er iets is misgegaan in de communicatie of de dienstverlening door het samenwerkingsverband. Voor een goede dienstverlening is het niet alleen voor u, maar ook voor ons van belang om uw klachten in behandeling te nemen. Sommige klachten kunnen snel worden opgelost. Als u contact met ons opneemt en daarbij aangeeft dat u een klacht heeft, dan zorgen wij ervoor dat uw klacht wordt behandeld en zo snel mogelijk opgelost. Is deze oplossing niet mogelijk, of bent u niet tevreden over het resultaat, dan volgt een nader onderzoek.
Een klacht kan worden ingediend door telefonisch contact op te nemen met het samenwerkingsverband of door de klacht te mailen naar kb@swvfryslan-noard.nl. Zodra u een klacht heeft ingediend, krijgt u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. Binnen 10 werkdagen kunt u een inhoudelijke reactie van ons verwachten.
(Algemene klachtenregeling SWVFN (incl. ongewenste omgangsvormen) jan21)

Wij behandelen en onderzoeken uitsluitend klachten over de uitvoering van taken van ons samenwerkingsverband. Het gaat hierbij om klachten waarbij betrokkenen van mening zijn dat het samenwerkingsverband zich niet dienstverlenend heeft opgesteld of niet goed heeft gecommuniceerd over bijvoorbeeld werkwijzen en procedures.

Bezwaar maken

Het SWV Fryslân-Noard geeft besluiten af voor de toelating tot het voorgezet speciaal onderwijs. Dit besluit heet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en is een beschikking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Ook de TLV Praktijkonderwijs en de Aanwijzing LWOO die het samenwerkingsverband afgeeft, vallen hieronder. De mogelijkheid tot bezwaar en beroep tegen deze beschikkingen staat open.

Bent u het niet eens met een besluit van SWV Fryslân-Noard over de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO of PrO of de Aanwijzing LWOO? Dan kunt u bezwaar aantekenen. Ons verzoek is om eerst contact met het samenwerkingsverband op te nemen; dit kan telefonisch (058 8801270) of per mail (kb@swvfryslan-noard.nl). Vanuit het samenwerkingsverband wordt dan op korte termijn contact met u opgenomen. Het besluit kan dan met u worden doorgenomen en eventuele onduidelijkheden kunnen worden besproken. Indien gewenst wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek. Uitgangspunt is dat dit plaats zal vinden binnen 10 werkdagen nadat u contact gezocht heeft met het samenwerkingsverband.
Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift bij het samenwerkingsverband indienen. Daarbij kunt u gebruikmaken van het Model bezwaarschrift TLV (van Onderwijsgeschillen/LBT) en de bijbehorende toelichting.

Hoe werkt het?
Een bezwaarschrift kan worden ingediend door het bevoegd gezag van de aanvragende school, door de ouders van de leerling voor wie de TLV of Aanwijzing is aangevraagd en vanaf 16 jaar door de leerling zelf. Dit betekent dat ouders van kinderen die 16 jaar of ouder zijn hiervoor een machtiging van hun kind nodig hebben.
Stuur uw bezwaarschrift per e-mail naar kb@swvfryslan-noard.nl of per brief (ondertekend en voorzien van datum) naar:
Samenwerkingsverband Fryslân-Noard
t.a.v. Directeur Mw. A. Biemans
Postbus 7515
8903 JM Leeuwarden
De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is 6 weken na afgiftedatum van de TLV. Bent u te laat? Motiveer dan zo volledig mogelijk waarom u niet eerder heeft gereageerd.

Wat gebeurt er na het indienen van het bezwaarschrift?
Als het bezwaarschrift compleet is, sturen wij dit samen met het verweerschrift van het samenwerkingsverband door naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). U ontvangt hiervan een afschrift. Dat gebeurt binnen 14 dagen. Het samenwerkingsverband vraagt de LBT advies uit te brengen. Er wordt een hoorzitting gehouden waarvoor u en het samenwerkingsverband worden uitgenodigd.

De LBT beoordeelt het bezwaar aan de hand van de vastgestelde criteria van toelaatbaarheid van samenwerkingsverband. De commissie mag daarbij deskundigen en informanten raadplegen. Als ze van deze bevoegdheid gebruikmaakt, laat ze dat aan alle partijen weten. Binnen 4 weken na de hoorzitting brengt de commissie haar advies uit.

Heroverweging
Als het advies van de LBT daartoe aanleiding geeft, moet het samenwerkingsverband de eerder genomen toelaatbaarheidsbeslissing heroverwegen. Het samenwerkingsverband kan de eerdere beslissing herroepen en een nieuw besluit nemen, of het kan besluiten dat het advies van de LBT niet tot een andere toelaatbaarheidsbeslissing leidt.

Bent u het ook met de nieuwe beslissing van het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard niet eens? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank (sector Bestuursrecht).

Kijk voor meer informatie op www.onderwijsgeschillen.nl.